Citadel Health yn ennill contract gwerth £15.9m i ddiogelu patholeg cenedlaethol Cymru at y dyfodol - Wellbeing Software, A Magentus company
Request a Demo

Talk To Us

Citadel Health yn ennill contract gwerth £15.9m i ddiogelu patholeg cenedlaethol Cymru at y dyfodol

Talk To Us

Challenge

Galwadau cynyddol ar rwydweithiau patholeg a'r angen i alinio defnydd system i arbed amser

Solution

Bydd meddalwedd System Rheoli Gwybodaeth Labordy (LIMS) Evolution vLab yn disodli’r tair system ar wahân sy’n bodoli ar hyn o bryd

Stats

Mae patholeg yn sail i 95% o’r holl lwybrau clinigol a 70% o’r holl ddiagnosis yng Nghymru, felly mae’r cyfle i ddatgloi effeithlonrwydd ledled y system iechyd yn sylweddol.

Dyfarnwyd contract gwerth £15.9m i Citadel Health i ddarparu technoleg newydd arloesol i GIG Cymru, a fydd yn cyfuno rheoli profion cleifion o’r dechrau i’r diwedd ar gyfer pob disgyblaeth ledled Cymru

Dyfarnwyd contract gwerth £15.9m i Citadel Health i ddarparu technoleg newydd arloesol i GIG Cymru, a fydd yn cyfuno rheoli profion cleifion o’r dechrau i’r diwedd ar gyfer pob disgyblaeth ledled Cymru. Hon fydd y system rheoli gwybodaeth labordy sengl fwyaf a mwyaf cynhwysol yn y Deyrnas Unedig (DU).

Bydd y buddsoddiad sylweddol hwn gan GIG Cymru ym maes gofal iechyd y genedl yn moderneiddio a tHrawsnewid gwasanaethau patholeg a bydd yn arwain at ofal gwell, triniaethau mwy prydlon a mwy targedig, a chanlyniadau iechyd gwell i gleifion ledled y wlad.

Mae patholeg yn sail i 95% o’r holl lwybrau clinigol a 70% o’r holl ddiagnosis yng Nghymru, felly mae’r cyfle i ddatgloi effeithlonrwydd ledled y system iechyd yn sylweddol. Gyda’r pwysau ar wasanaethau profi a ddaeth yn sgil y pandemig COVID-19, a heriau trin poblogaeth sy’n cynyddu ac yn heneiddio, yn aml â chyflyrau lluosog sy’n cydfodoli, ni fu erioed mwy o angen am rwydwaith patholeg modern.

Bydd meddalwedd System Rheoli Gwybodaeth Labordy (LIMS) Evolution vLab yn disodli’r tair system ar wahân sy’n bodoli ar hyn o bryd, gan greu un rhwydwaith patholeg modern o’r radd flaenaf sy’n cysylltu pob clinigwr, labordy ac ysbyty yng Nghymru â datrysiad rheoli profion cleifion cyflawn, trwy system fewngofnodi sengl.

Pan fydd ar waith, bydd y system yn rheoli’r dros 35 miliwn o geisiadau am brofion sy’n cael eu prosesu bob blwyddyn gan 21 labordy patholeg GIG Cymru, a bydd yn cynorthwyo pob ysbyty, clinig a meddyg teulu ledled y wlad.

Gyda datrysiad Citadel Health wedi’i integreiddio â Phorth Clinigol Cymru GIG Cymru, bydd gan labordai, ysbytai a chlinigwyr fynediad cyflymach ar flaenau eu bysedd at wybodaeth batholeg gywir, mewn amser real, ar draws pob disgyblaeth. Bydd hyn yn helpu i:

  • Wella’r broses ar gyfer gwneud penderfyniadau clinigol, gweithrediadau labordai, ac ansawdd gofal, ar draws pob labordy, ysbyty a meddygfa yng Nghymru
  • Darparu gwasanaeth cyflymach a mwy effeithlon i glinigwyr, gan alluogi mwy o arbedion ar gostau a chynyddu’r amser a dreulir ar ofal cleifion. (Mae Achos Busnes Rhaglen LINC GIG Cymru wedi datgelu buddion ariannol posibl sy’n cyfateb i tua £2.3 miliwn y flwyddyn)
  • Gwella ansawdd a chyflymder diagnosis i gleifion, gan leihau’r angen am ail-brofi, a rhoi mynediad i gleifion i’r gwasanaethau patholeg gorau sydd ar gael yng Nghymru, ble bynnag y maent wedi’u lleoli
  • Cynorthwyo cleifion sydd â chyflyrau lluosog neu sy’n cael eu trin gan glinigwyr mewn ystod o adrannau, gan fod y system yn cydgrynhoi cofnod y claf mewn un ystorfa

Mae gan Citadel Health enw da ers ugain mlynedd o ddarparu rhwydweithiau patholeg cyhoeddus unedig ar gyfer gofal iechyd ar draws poblogaeth Awstralia o 25 miliwn o bobl ar hyd a lled y cyfandir. Gan weithio ar draws ardaloedd rhanbarthol ac anghysbell, gyda rhai ohonynt gryn bellter i ffwrdd o gyfleusterau gofal iechyd mawr, mae’r cwmni wedi darparu gwasanaethau i boblogaethau cwbl wahanol, gan helpu i gysoni darpariaeth rhwng pobl sy’n byw mewn lleoliadau gwledig a phobl mewn lleoliadau trefol.

Mae gan is-gwmni Citadel Health yn y DU, sef Wellbeing Software, ôl troed sylweddol yn y DU gyda’i ddatrysiadau meddalwedd radioleg a mamolaeth wedi’u gosod mewn dros 80 y cant o holl Ymddiriedolaethau’r GIG.

Dywedodd Stephen Lynch, Rheolwr Cyffredinol Gweithredol yn Citadel Health: “Mae pandemig Covid wedi gosod galwadau digynsail ar wasanaethau profi clinigol ledled y byd, gan atgyfnerthu’r achos dros fuddsoddi a thrawsnewid systemau gofal iechyd sydd wedi’u galluogi’n ddigidol i fodloni anghenion sy’n esblygu.

“I glinigwyr a chleifion fel ei gilydd, mae cael canlyniadau profion mor gyflym a chywir â phosibl yn hanfodol er mwyn eu galluogi i wneud penderfyniadau prydlon am driniaethau, a darparu’r canlyniadau gorau posibl yn y pen draw.

“Mae ein technoleg flaengar yn darparu llifoedd gwaith patholeg unedig i helpu pobl, nawr ac yn y dyfodol, wrth i brofion a gwasanaethau newydd gael eu datblygu i fodloni galwadau cynyddol. Rydym yn falch o fod yn gweithio gyda GIG Cymru – sef sefydliad sy’n arwain y ffordd wrth drawsnewid gofal iechyd yn ddigidol yn y DU – ac rydym wrth ein bodd yn gweithio ochr yn ochr â GIG Cymru ar y siwrnai hon.”

Dywedodd Judith Bates, Cyfarwyddwr Rhaglen Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai Cymru (LINC), GIG Cymru: “Mae hwn yn amser cyffrous i’r gwasanaeth Patholeg. Mae LINC (Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai Cymru) yn edrych ymlaen at weithio gyda Citadel Health, mewn partneriaeth ag Iechyd a Gofal Digidol Cymru a gwasanaethau Patholeg GIG Cymru, i sicrhau bod y LIMS newydd (System Rheoli Gwybodaeth Labordy Cymru) yn cael ei datblygu i fodloni gofynion GIG Cymru a’i defnyddio’n ddiogel ar draws yr holl labordai a gwasanaethau Patholeg.”

Dywedodd Kevin Williams, Arbenigwr Pwnc Patholeg GIG Cymru: “Mae hwn wedi bod yn gaffaeliad llwyddiannus iawn yn cynnwys cryn dipyn o ymgysylltiad ac ymdrech gan staff ledled nifer o sefydliadau. O ganlyniad i’r heriau logistaidd a grëwyd gan COVID-19, rydym wedi dysgu gweithio o bell mewn ffordd hollol wahanol, gan wneud y defnydd gorau o dechnoleg i hwyluso’r gwaith dan sylw, gan gynnwys arddangosiadau gan gyflenwyr, deialog â chyflenwyr, ac ymweliadau rhithwir â safleoedd ledled y byd.”  

Chat to your client manager

Rate this article

Subscribe to our newsletter

To stay up to date with our latest news and events, sign up to our mailing list.


For more information please see our privacy policy.

Wellbeing Software is evolving into Magentus.

X